عبدالله طاها

عضو هیئت مدیره
((هنگامی که نیتی هست،راهی هست.))
وقتی کسی میگوید نمیتوانید کاری را انجام دهید،به اطرافتان نگاه کنید،تمامی گزینه ها را ملاحظه کنید و سپس به سوی آن حرکت کنید.
از هرچه خدا به شما داده استفاده کنید.خلاق باشید،در آخر شما موفق خواهید شد و به آنها ثابت میکنید که اشتباه میکرده اند.
همیشه به یاد داشته باشید،
((هنگامی که نیتی هست،راهی هست.))