ارتباط با ما

 

 

عراق

اربیل:

خانم سعاد قاضی

تلفن: (+964 ) 07504545307

info@sina-group.com

بغداد:

آقای محمد والی

تلفن:+96 41 7199399

m.waliy@sina-group.com

 

ایران

تهران

آقای همایون نوری وندی

تلفن: +98 21 22136628

homayoun@sina-group.com

 

ترکیه

استانبول

آقای رشید تاوان

تلفن: (+964 ) 07504545307

retavan@yahoo.com

 

فرانسه

پاریس

آقای انوش قزلباش

تلفن: (+964 ) 07504545307

anoush@sina-group.com

 

آلمان

 

آقای محمد حسین احمد

تلفن: +49 (0) 17558303481

mohammed.hussein@sina-group.com